Advantage_Badge_Secondary_Starter-Member_RGB_Digital_PNG

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Psycholog

Pedagog terapeuta

 • Zajęcia rewalidacyjne

Z zajęć rewalidacyjnych korzystają uczniowie, którzy w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego mają takie wskazanie.

W ramach 2 godzin zajęć rewalidacyjnych można realizować: terapię logopedyczną, psychologiczną  lub inne zajęcia specjalistyczne.

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Uczniowie z klas 1-3 kierowani są na zajęcia na wniosek wychowawcy klasy, a w klasie 4  na wniosek nauczyciela języka polskiego. 

Od klasy 5 uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią – mogą na terenie szkoły korzystać z pomocy pedagoga-terapeuty.

Zajęcia odbywają się w formie:

 • grupowych zajęć  (do 5 uczniów) – zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej,
 • konsultacji – zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii oraz wskazówkami pedagoga-terapeuty, uczniowie wykonują codziennie  w domu ćwiczenia. Przynajmniej 2 razy w miesiącu przychodzą na konsultacje z zeszytem ćwiczeń i otrzymują wskazania do dalszej terapii. Uczniowie mogą również przynosić zeszyty ćwiczeń do nauczyciela języka polskiego, który uczy w ich klasie.


 • Trening słuchowy Metodą Tomatisa

Trening słuchowy Metodą Tomatisa® to stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, która polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania w wielu sferach: motorycznej, językowej, komunikacyjnej, wyobrażeniowej oraz emocjonalno-społecznej.

Dziecko w trakcie terapii korzysta ze specjalnych słuchawek, które dostarczają mu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego, zarówno drogą powietrzną jak i drogą przewodnictwa kostnego. W terapii wykorzystywane są utwory Mozarta i chorały gregoriańskie.

Z treningów słuchowych Metodą Tomatisa® korzystać mogą uczniowie, u których rozpoznano:

 • zaburzenia uwagi słuchowej,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • nadpobudliwość psychoruchową,
 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • dysleksję,
 • problemy w nauce szkolnej,
 • problem z koncentracją,
 • jąkanie,
 • słabą przyswajalność języków obcych,
 • drażliwość,
 • stres,
 • depresję.

Przewidywane osiągnięcia i korzyści:

 • poprawa komunikacji,
 • poprawa dojrzałości społecznej,
 • poprawa uwagi i lateralizacji słuchowej,
 • redukowanie przyczyn zaburzeń mowy,
 • poprawa sprawności ruchowej,
 • większa aktywność i zainteresowanie pracą na lekcjach,
 • lepsza koncentracja i mniejsza męczliwość,
 • mniej nieadekwatnych reakcji emocjonalnych,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

O terminie rozpoczęcia terapii decyduje specjalista – praktyk Metody Tomatisa® .

Treningi słuchowe poprzedzone są testami uwagi słuchowej przeprowadzanymi specjalistycznym sprzętem diagnostycznym. Wyniki uzyskane w teście mają wpływ na wybór programu terapeutycznego.

Zajęcia trwają codziennie przez 15 dni ok. 60 minut i odbywają się w formie trzech sesji w danym roku szkolnym (pierwszy dzień – test uwagi słuchowej, przez 14 dni godzinne treningi, następnie ok. 2-3 miesiące przerwy).

Zajęcia mają charakter indywidualny bądź w parze (w zależności od doboru programu).

 • Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny metodą Warnkego

W ramach zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych prowadzone są treningi funkcji podstawowych metodą Warnkego. Metoda ta znajduje zastosowanie u uczniów z:

 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • dysleksją,
 • problemami w nauce czytania i pisania, trudnościami w nauce,
 • problemami logopedycznymi,
 • z afazją.

Do efektów terapii zalicza się m. in.:

 • kształtowanie umiejętności słyszenia kierunkowego,
 • nabywanie umiejętności odróżniania długości i wysokości dźwięków,
 • nabywanie umiejętności prawidłowej i szybkiej reakcji na bodźce,
 • poprawa rozumienia mowy w hałasie,
 • zmniejszenie poziomu stresu związanego z nauką,
 • poprawa integracji obupółkulowej,
 • wsparcie nauki czytania i pisania.

Uczniowie pracują na sprzęcie Audio4Lab Brain Audiometr i Alpha Trainer.

 • EEG BioFeedback

Z treningów biofeedback korzystać mogą uczniowie, u których na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, opinii poradni specjalistycznej, lub zaświadczenia lekarza specjalisty, np. neurologa, rozpoznano:

 • słabą pamięć,
 • słabe spostrzeganie,
 • trudności w koncentracji uwagi,
 • specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia),
 • słabą komunikację i zaburzenia relacji społecznych dziecka z otoczeniem,
 • małą odporność na stres, tremę w sytuacjach szkolnych, 
 • obniżoną samoocenę itp.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są przez cały rok szkolny.

O terminie rozpoczęcia terapii biofeedback decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym uczniowie 

z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych (wskazania do terapii EEG BFB) zawsze mają pierwszeństwo.

Zakres i czas trwania oddziaływań terapeutycznych dostosowywany jest do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka, a o ich doborze decyduje terapeuta. 

Zajęcia trwają  45 minut i odbywają się 1 raz w tygodniu.

Zajęcia mają charakter indywidualny.

 • BioFeedback manualny

BM może być wykorzystany do neuro-rehabilitacji czy do terapii zajęciowej. Jednym z założeń systemu jest praca z pacjentem w tak zwanej terapii wczesno-interwencyjnej (wczesno-wspomagającej), a także podczas wszystkich etapów treningu, rehabilitacji. Biofeedback Manualny można wykorzystać w przywracaniu zdolności motorycznych uczniów, a dzięki zaangażowaniu dziecka wzrasta motywacja do pracy. Dzięki pracy z urządzeniem podnosi się rozwój funkcji poznawczych, co podnosi neuroplastyczność mózgu. Dodatkowo praca z urządzeniem ma wpływ na podniesienie siły mięśniowej połączonej z lepszą koordynacją.

Metoda ta znajduje zastosowanie w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami począwszy od ADHD, przez zaburzenia poznawcze, problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, czy nawet spektrum autyzmu.

Biofeedback Manualny często wykorzystuje się w rehabilitacji pourazowej, przy problemach neurologicznych jako narzędzie do terapii manualno-ruchowej.

 • Światłoterapia jasnym światłem z AVS PSIO

Działanie programów zawartych w AVS jest oparte na zasadzie stymulacji audiowizualnej, czyli oddziaływaniu słuchowych i wzrokowych bodźców zmysłowych na funkcjonowanie mózgu.

AVS wytwarza impulsy dźwiękowe i świetlne o różnych częstotliwościach wynikowych, które odpowiadają wartościom częstotliwości poszczególnych stanów świadomości. To sprawia, że mózg jest celowo stymulowany do określonych stanów świadomości, w zależności od rodzaju użytego programu. 

Wskazania do stosowania światłoterapii:

 • depresja sezonowa,
 • objawy stresu dnia codziennego,
 • stan ogólnego rozbicia i zmęczenia,
 • problemy ze snem,
 • nadpobudliwość, zespół ADHD.

Logopeda

Terapię logopedyczną organizuje się dla dzieci z: 

 • deficytami kompetencji,
 • wadami wymowy, 
 • zaburzeniami sprawności językowych utrudniających naukę. 

Nabór dzieci na zajęcia logopedyczne odbywa się każdego roku szkolnego. 

Decyzję o zakwalifikowaniu na terapię logopedyczną podejmuje logopeda, na podstawie logopedycznych badań przesiewowych prowadzonych we wrześniu, uwzględniając dokumentację i informacje przekazane przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pracujące z dzieckiem.

W zajęciach uczestniczą dzieci: 

 • zakwalifikowane przez logopedę, 
 • kontynuujące terapię w szkole, 
 • dzieci posiadające zalecenia do uczestnictwa w zajęciach (opinia wydana przez publiczną/niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną i/lub orzeczenie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną).

Liczba uczestników zajęć wynosi od 1 do 4 dzieci. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia prowadzone są indywidualnie. Czas terapii uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, trwa od 45 do 60 minut.

W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia. 

W zależności od charakteru trudności logopedzi wykorzystują dostosowane do wieku i możliwości dziecka sposoby pracy terapeutycznej, także z wykorzystaniem systemów leczniczych MFS stosowanych w leczeniu zaburzeń motorycznych.

Integracja sensomotoryczna

Metoda integracji sensorycznej powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku, jej twórczynią jest Jean Ayres. Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych, dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami. 

Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych. Terapia obejmuje integrację podstawowych reakcji posturalnych, integrację obu stron ciała, stymulację rozwoju reakcji równoważnych, praksji, orientacji przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego.

Usprawnia małą i dużą motorykę, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe. Poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych. 

Terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy. Wyposażenie musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Jest to dla dzieci przed wszystkim świetna zabawa. Podczas zajęć dzieci huśtają się na różnych huśtawkach, w hamaku, jeżdżą na deskorolce, wspinają się na drabinki, pokonują tory przeszkód, skaczą i dotykają różnych faktur. Dzięki takiej zabawie poprawia się integracja bodźców zmysłowych i wzmacniane są procesy nerwowe, będące bazą do rozwoju konkretnych umiejętności (np. pisania, czytania, jazdy na rowerze). Dziecko czując, że odnosi sukcesy, podnosi swoją samoocenę. Te doświadczenia przenosi również poza salę terapeutyczną.

Do stymulowania układu przedsionkowego wykorzystuje się: huśtawki, drabinki, hamaki, bujaki, równoważnie, deski rotacyjne, trampolinę, stożek, walce do toczenia, piłki rehabilitacyjne, deskorolki, materace czy też baseny z piłkami. 

Do ćwiczeń koordynacji ruchowej: hula hop, tunele, worki bokserskie, tarcze z rzutkami, liny. 

Do stymulacji dotykowej i proprioceptywnej: stosuje się wszelkiego rodzaju masażery, taśmy do ćwiczeń, tkaniny i materiały o różnej fakturze, drobne przedmioty różniące się pod względem kształtów i wielkości, a także maty rehabilitacyjne z różnymi wypustkami. 

Terapia Integracji Sensorycznej przeznaczona jest m. in. dla dzieci z:

 • trudnościami w zakresie umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, trudności z utrzymaniem równowagi)
 • problemami emocjonalnymi (nadmierna wrażliwość, nerwowość, lęk, stres, chwiejność, trudności z koncentracją, uwagą, spostrzeganiem) 
 • opóźnionym rozwojem mowy 
 • problemami z opanowaniem umiejętności szkolnych (czytaniem, pisaniem, liczeniem)
 •  nadpobudliwością psychoruchową
 • zaburzeniami praksji, motoryki małej i dużej
 • zaburzeniami w obrębie wzroku i słuchu
 • nadwrażliwością lub podwrażliwością na różne bodźce sensoryczne 
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • autyzmem,
 • dysfunkcjami narządów zmysłu,
 • dysfunkcjami narządów ruchu,
 • trudnościami w nauce,
 • specyficznymi trudnościami w nauce.

Na Terapię Integracji Sensorycznej w szkole może uczęszczać dziecko posiadające wskazania do takiej terapii zawarte w orzeczeniu o kształceniu specjalnym, w opinii psychologiczno – pedagogicznej lub od specjalisty. Zajęcia mają formę indywidualną. Czas trwania i częstotliwość: 1 raz w tygodniu, 45minut.

Arteterapia

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizujemy według potrzeb zajęcia o charakterze arteterapeutycznym w celu wzbudzania emocji, które wywierają korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji dziecka oraz przejawiane przez niego formy aktywności.

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się cotygodniowo i trwają 1-2 godziny lekcyjne. Działania skierowane są do grupy dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, niską samooceną, nieśmiałością, trudnościami szkolnymi, ale przejawiającymi zainteresowania artystyczne. Celem spotkań jest ukierunkowanie uczniów na odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu. Grupa liczy 5-10 osób. Metody pracy są dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka i oparte na spontanicznej aktywności. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii.

Spodziewane efekty:

Dziecko

 • wyraża swoje myśli, emocje i przeżycia w sposób społecznie akceptowany,
 • czuje się zauważone i docenione,
 • nabywa większej pewności siebie,
 • kształtuje adekwatną samoocenę,
 • przeżywa sukcesy i znosi porażki,
 • nawiązuje prawidłowe relacje z rówieśnikami,
 • współpracuje w grupie,
 • jest wrażliwe na potrzeby innych,
 • wykazuje się kreatywnością w działaniach twórczych,
 • rozwija wrażliwość estetyczną.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia adresowane są do uczniów szkoły podstawowej z: 

 • zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • nadpobudliwością,
 • zahamowaniem, 
 • niską samooceną, 

a także:

 • nieśmiałych, 
 • mających problemy szkolne, które wynikają z parcjalnych wyników. 

Spotkania mają na celu dostarczyć uczniom doświadczeń korektywnych, zmniejszać napięcia, nauczyć jak radzić sobie z przykrymi emocjami oraz prawidłowej komunikacji.

Zajęcia mają charakter zabawowy z wykorzystaniem różnorodnych technik, form i materiałów, które mają na celu wspieranie rozwoju psychoruchowego.

Głównym celem zajęć jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i nauka nowych umiejętności.

Spotkania prowadzone są przez specjalistów i odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Socjoterapia

Rehabilitacja ruchowa

Kwalifikowanie ucznia na zajęcia odbywają się na podstawie:

 • orzeczenia do kształcenia specjalnego,
 • zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty.

Inne formy pomocy:

 • IZE – Indywidualne Zajęcia Edukacyjne

IZE – Indywidualne Zajęcia Edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są indywidualnie lub w grupie do pięciu uczniów.

(Przepisy ogłoszone w sierpniu 2017 r. mówią o tym, że dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą mieć wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie (jeden na jeden z nauczycielem) lub w małej grupie liczącej maksymalnie 5 uczestników).

Należy podkreślić, że zalecenia w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą, choć nie muszą, wskazywać na zajęcia, które uczeń ma realizować indywidualnie lub w grupie. Wyżej wymienione zajęcia dyrektor uruchamia, gdy w szkole na konieczność realizowania takiej formy wsparcia wskaże wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie potrzeba ta zostanie ujęta w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET). Jeśli jednak w orzeczeniu poradni znajdą się konkretne wskazania, co do realizacji tej formy wsparcia ucznia, szkoła obowiązkowo musi je uwzględnić w organizacji zajęć. 

Przedmioty, które uczeń będzie realizował indywidualnie lub w grupie do pięciu osób powinny zostać jasno określone w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym. Na wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne wychowanek powinien uczęszczać razem ze swoja klasą.

 • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Podstawą zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zanim jednak zostanie wydana opinia poradni, szkoła zobowiązana jest do przygotowania stosownej dokumentacji. Powinna ona być dołączona do wniosku o wydanie ww. opinii.  Dokumentacja ta musi określać:

 • trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole,
 • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału wychowanka w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym,
 • opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem dotyczącą jego funkcjonowania w szkole.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie przez poradnię, ale we współpracy ze szkołą i rodzicami ucznia (lub pełnoletnim uczniem), analizy jego funkcjonowania uwzględniającej efekty udzielonej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Po spełnieniu ww. warunków specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznej opracowują opinię. Wydana przez poradnię opinia o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia wskazuje:

 • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym,
 • okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (nie dłuższy niż jeden rok szkolny),
 • działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, ustala tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie. Organizując uczniowi zajęcia, musi uwzględnić zalecenia wynikające z opinii poradni, jak też konieczność zrealizowania przez ucznia podstawy programowej.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest realizowana, tak jak wszystkie inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. Jeśli dyrektor nie dysponuje już takimi godzinami, powinien o nie wystąpić do organu prowadzącego.

 • Nauczanie indywidualne

Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny) i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim zawartych.

Dyrektor – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – ustala zakres i czas prowadzenia zajęć. Muszą się one odbywać w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie nauczyciela z uczniem. W zakresie czasu prowadzenia zajęć, dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia).

Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy ich prowadzenie, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I – III szkoły podstawowej powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne (uczeń musi zrealizować podstawę programową) wynikające z ramowego planu nauczania dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania z uczniem

Klasy

Ilość godzin

Minimalny czas realizacji

I -III

6 – 8

2 dni

IV – VI

8 – 10

3 dni

VII – VIII

10 – 12

3 dni


 • Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego: 

 • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz 
 • na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, również specjalistycznej.

Zwolnienie następuje do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z:

 • wadą słuchu,
 • głęboką dysleksją rozwojową,
 • afazją,
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.


 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  

Uczniów kwalifikują wychowawcy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów. Grupy są rotacyjne, do 8 uczniów.

Pierwszeństwo mają uczniowie, którzy udział w ZDW mają wpisany w zaleceniach opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kontakt

Grzegorz Liberek – Piątek 15.00 – 16.00 

Anna Liberek – Piątek 15.00 – 16.00  

Emilia Firek – Środa 15.00 – 16.00 

Aneta Stokłosa – Wtorek 15.00 – 16.00 

Anna Luty – Czwartek 15.00 – 16.00 

Katarzyna Gaweł – Poniedziałek 15.00 – 16.00 

Karolina Kasperkiewicz – Środa 15.00 – 16.00 

Urszula Rajchel – Wtorek 7.20 – 8.20

Skip to content